page_banner

ການຢັ້ງຢືນແລະບົດລາຍງານການທົດສອບ

ແກ້ວແກ້ວ LYD ໄດ້ຜ່ານມາດຕະຖານ EN-12150 (ມາດຕະຖານແກ້ວ tempered ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ) ແລະມາດຕະຖານ CGSB 12.1-M90 (ມາດຕະຖານແກ້ວ tempered ການາດາ), ANSI Z97.1 ແລະ 16 CFR 1201-II (ມາດຕະຖານແກ້ວ tempered ອາເມຣິກາ)

ໃບຢັ້ງຢືນແລະການສະແດງລາຍງານ

2a17371ff0
65ee4894a0
b089fa311b
ed506cc02a
7b261baef3
5f73f0cd3d
6093e84d17
60d84e698f
3365780b33
06
8bfca1dfd6
9353a9bf16
e05d127772
c8bb1ab409
162a6c723e